Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 9

1,800,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 8

1,500,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 7

1,320,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 6

1,200,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 5

1,080,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 4

960,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 3

720,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 2

720,000

Thực đơn nhà hàng

Thực đơn số 1

600,000